Բնագիտական մ/մ նիստ 29.11.2018թ.

Նոյեմբերի29-ին Օրակարգում՝ 1. Սպորտլանդիայի արդյունքների քննարկում:(զեկ.Ա.Հակոբյան): 2. Տնօրենության կողմից տրվող գրավոր աշխատանքների թեստերի վերլուծում և հաստատում:(զեկ.Ա.Հակոբյան) 3. Պրոբլեմային իրավիճակների լուծումը

Read more