Բնագիտական մ/մ նիստ 26.09.2018թ.

Սեպտեմբերի 26-ին
տեղի ունեցավ Օխտարի միջն. դպրոցի բնագիտական մ/մ նիստը.
1.Համադպրոցական ուսպլանի`պետական և դպրոցական բաղադրիչների , ժամաքանակների բաշխման մասին:(զեկ. մ/մ նախագահ Ս.Սարգսյան)
2. 2018-2019 ուստարվա բնագիտական առարկաների մ/մ աշխատանքային պլանի մասին:(զեկ. մ/մ նախագահ Ս.Սարգսյանյան):
3.2018-2019 բնագիտական առարկաների մ/մ կազմի մասին:

2018թ մայիսի 24-ին

Օրակարգում

  1. Գիտելիքների ստուգման հարցաշարի հաստատում: (զեկ.՝ մ/մ նախագահ՝ Ս.Սարգսյան):
  2. 2017-2018 ուստարվա ՛՛ ֆիզկուլտուրա՛՛ առարկայի 12-րդ դասարանի ստուգարքի նորմատիվային պահանջների հաստատում: (զեկ.՝ Է. Մնացականյան):
  3. Քննադատական մտածողություն ձևավորող և խթանող մեթոդների կիրառումը մաթեմատիկայի դասերին:(զեկ.՝ մ/մ նախագահ՝ Ս.Սարգսյան):

27.04.2018թ

Օրակարգում՝

  1. Տնօրենության կողմից տրված գրավոր աշխատաքների ամփոփում:
  2. Բաց դաս կենսաբանություն՛՛ առարկայից թեմա՝ ՛՛Վնասակար սովորույթներ՛՛:(զեկ.՝ Ա.Բաբայան):

1. Ծխամոլություն

2. Ալկոհոլ

3. Թմրամոլություն

3. Կրակային պատրաստություն ՛՛ՆԶՊ՛՛ առարկայից: (զեկ.՝ Ղ.Հովհաննիսյան):

27.03.2018թ

Նիստը  գումարվել  է  2018թ  մարտի 27-ին

Օրակարգում

  1. ՛՛Կրակային պատրաստություն՛՛ (զեկուցող՝ Ղ. Հովհաննիսյան)
  2. ”Միջազգային մաթեմատիկական ՛՛Կենգուրու՛՛ մրցույթի  արդյունքների  ամփոփում:(զեկուցող՝ մ/մ նախագահ Ս.Սարգսյան)
  3.  Ընթացիկ  հարցեր:

 

Նիստին մասնակցում են բնագիտական առարկաների անդամները:                               27.02.2018թ

Օրակարգում՝

1. Բնագիտական առարկաներից անցկացված օլիմպիադաների արդյունքների քննարկում (զեկ.մ/մ/ նախագահ Ս. Սարգսյան):

2. Գործնական աշխատանքների դերը քիմիայի դասերին: (Զեկ. Ա.Բաբաբյան)

3.՛՛ՆԶՊ՛՛ առարկայից մրցույթ ՛՛Հրաձգություն՛՛ 7-12 դասարանների միջև:(զեկ.մ/մ/ նախագահ Ս. Սարգսյան):

                                                                      30.01.2018թ.

Նիստին  մասնակցում  էին բնագիտական առարկաների  անդամները:

Օրակարգում՝

  1. II կիսամյակի համադպրոցական ուսումնական պլանի պետական և դպրոցական բաղադրիչների ժամաքանակների բաշխման մասին:(զեկ. մ/մ նախագահ Ս.Սարգսյան):
  2. ՛՛Հայոց բանակին՛՛ նվիրված միջոցառման քննարկում (զեկ. մ/մ նախագահ Ս.Սարգսյան):

3.Կազմակերպչական հարցեր: