Հումանիտար մ/մ նիստ 25.12.2018թ.

Դեկտեմբեր 25-ին

Մ/մ նիստ
օրակարգում.
1. Տնօրենության կողմից տրվող գրավոր աշխատանքների արդյունքների ամփոփում:(զեկ.՝Ա.Հակոբյան):
2. Դպրոցական առարկայական օլիմպիադաների արդյունքների ամփոփում (զեկ.՝մ/մ/ նախագահ Թ.Հովհաննիսյան):
3.Զեկ՛՛ ի՞նչ է կոռուպցիան և ինչպես պայքարել նրա դեմ՛՛(զեկ.՝հասարակագիտության ուսուցիչ՝ Վ.Ստեփանյան):

 

Նոյեմբերի 23-ին

Նոյեմբերի 23-ին տեղի ունեցավ հումանիտար առարկաների մ/մ նիստ:
Օրակարգում
1. ՛՛Մայրենի՛՛առարկային Հ.Ք.Անդերսենի ՛՛Սոխակը՛՛թեմայից բաց դասի քննարկում(մ/մ նախագահ Թ.Հովհաննիսյան):
2.Հայոց լեզվից տնօրենության կողմից տրվող գրավորների ժամանակացույցի հաստատում:(զեկուցող Ա.Հակոբյան):
3.Զեկույց ՛՛Բանավոր խոսքի զարգացումը Անգլերենի դասերին՛՛ թեմայով:(զեկուցող Ա.Մովսեսյան):

 

Սեպտեմբերի 26-ին

տեղի ունեցավ Օխտարի միջն. դպրոցի հումանիտար մ/մ միավորման նիստը.

1.Համադպրոցական ուսպլանի`պետական և դպրոցական բաղադրիչների , նախասիրական ժամանակների բաշխման մասին:(զեկ. մ/մ նախագահ Թ.Հովհաննիսյան)
2. 2018-2019 ուստարվա հումանիտար առարկաների մ/մ աշխատանքային պլանի մասին:(զեկ. մ/մ նախագահ Թ.Հովհաննիսյան)

 

Մայիսի 24-ին տեղի ունեցավ հումանիտար առարկաների մ/մ նիստ .

Օրակարգում

 1. Մայրեննի դրվածքը տարրական դասարաններում, բաց-դաս միջոցառում  նվիրված Հովհաննես Թումանյանին: (զեկ.՝ մ/մ նախագահ՝ Թ. Հովհաննիսյան):
 2. Ըստ ուսումնական առարկաների մեթոդմիավորման անդամների կողմից գործնական, թեմատիկ, կիսամյակային ամփոփիչ գրավոր աշխատանքների և թեմատիկ պլանների կատարողականի մասին:  (զեկ.՝ մ/մ նախագահ՝ Թ. Հովհաննիսյան):
 3. 2017-2018 ուստարվա սովորողների  գիտելիքների ստուգման,ավարտական,պետական ավարտական քննությունների կազմակերպման,անցկացմանաշխատակարգի և ժամանակացույցի մասին:    (զեկ.՝ Ա. Հակոբյան):

   27.04.2018թ

Ապրիլի  27-ին Հումանիտար առարկաների հերթական նիստ:

Օրակարգում՝

 1. ՛՛Հյաոց լեզու՛՛ և ՛՛մայրենի՛՛ առարկաներից տնօրենության կողմից տրված գրավների արդյունքների ամփոփում:                                (զեկ.՝մ/մ նախագահ՝ Թ. Հովհաննիսյան)
 2. ՛՛Մեր մեծերը՛՛ ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված դաս նվիրված Արամ Մանուկյանին:(զեկ.՝ Ա. Թումանյան)
 3. ՛՛Ժողովրդական մանրապարում ստեղծագործությունների ուսումնասիրության առանձնահատկությունները՛՛:(զեկ.՝ Թ.Դավթյան)

 

30.03.2018թ

Մարտի 30-ին տեղի ունեցավ Օխտարի մ/դ հումանիտար առարկաների մեթոդմիավորման հերթական նիստը:

Օրակարգում՝

 1. <<Ռուսաց լեզվի>> դասավանդման դրվածքի շրջանակներում կազմակերպված ՛՛Մարտի 8՝մայրերի տոն՛՛ վերնագրով միջոցառում ռուսերեն  լեզվով :Դասալսումներ: (զեկ.՝մ/մ նախագահ՝ Թ. Հովհաննիսյան)
 2. ”Մեր մեծերը՛՛ ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված բաց դաս Հակոբ Պարոնյանի 175 ամյակին նվիրված ( զեկ.` Ա.Հակոբյան)
 3. ”Համագործակցային դասի պլանավորում՛՛ թեմայով զեկույց ( զեկ.` Ա.Թումանյան)

 

Տեղի ունեցավ Օխտարի մ/դ հումանիտար առարկաների մեթոդմիավորման հերթական նիստը,որի օրակարգում եղել են հետևյալ հարցերը:

28.02.2018թ.

 1. ՛՛Մեր մեծերը՛՛ ծրագրի շրջանակներում Վահրամ Փափազյանի 130 ամյակին նվիրված դասախոսության մասին:/զեկ. Ա.Հովհաննիսյան/
 2. ՛՛Որոշ տեխնոլոգիաների և մեթոդների կիրառումը օտար լեզվի դասավանդման գործընթացում:/զեկ. Ա. Մովսեսյան/:
 3. Ընթացիկ հարցեր:

30.01.2018թ

Հունվարի 31ին տեղի ունեցավ Օխտարի միջն. դպրոցի հումանիտար առարկաների մեթոդմիավորման հերթական նիստ,որի օրակարգում կային հետևյալ հարցերը:

1.II կիսամյակի համադպրոցական ուսումնական պլանի՝ պետական և դպրոցական բաղադրիչների, նախասիրական ժամաքանակների բաշխման մասին(զեկ.մ/մ նախագահ Թ. Հովհաննիսյան)

2.Դարձվածաբանության ուսուցման մեջ վարժությունների համակարգի ներդրումը Ռուսաց լեզվի ժամերին.(զեկ. Ռուսաց լ. ուսուցչուհի  Թ. Հովհաննիսյան):